SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w PORE w JAWORZE

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 kwietnia poradnia psychologiczno-pedagogiczna działająca przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze zostaje przekształcona w specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072) oraz na wniosek Starosty Jaworskiego, pana Stanisława Laskowskiego, działając z upoważnienia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pani Małgorzata Sandecka, wskazała Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaworze, wchodzącą w skład Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze, do powoływania zespołów orzekających do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci autyzmem zamieszkałych lub będących uczniami szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Jaworskiego od dnia 24 kwietnia 2017 r.


Dyrektor PORE w Jaworze
dr Dorota Domińska-Werbel