O nas – kadra

Dorota Domińska-Werbel  dyrektor PORE w Jaworze

Praktyka zawodowa:

 • doktor nauk społecznych w zakresie psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • nauczyciel akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy od 2006 r.
 • wykładowca Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Zakładzie PedagogikiPaństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
 • autorka wielu publikacji naukowe i skryptów w zakresie pedagogiki i psychologii
 • koordynator merytoryczny projektów unijnych w Biurze Projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
 • w praktyce zawodowej zajmuje się psychoterapi± w nurcie psychodynamicznych młodzieży i osób dorosłych; socjoterapią oraz diagnozą osób z niepełno sprawnościami, prowadzi terapię EEG- Biofeedback.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Beata Połącarz – psycholog, terapeuta
  Prowadzony dział : szkolnictwo ponadgimnazjalne
  Praktyka zawodowa :
  • diagnoza psychologiczna,
  • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, ogólnorozwojowych, profilaktycznych oraz z zakresu orientacji zawodowej i planowania kariery zawodowej – dla uczniów,
  • prelekcje i zajęcia dla rodziców uczniów dotyczące, między innymi, problemów okresu dojrzewania, trudności wychowawczych, planowania kariery zawodowej, prawidłowych kontaktów i relacji w rodzinie,
  • konsultacje i porady dla nauczycieli, rodziców i uczniów,
  • praca terapeutyczna z elementami terapii rodzin dotycząca, np. problemów dojrzewania, relacji i trudności rodzinnych, niskiego poczucia wartości, pierwszych związków uczuciowych, itp.
  • prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych,
  • autorka i realizatorka programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych,
  • przewodnicząca zespołów orzekających w Poradni

 • Hanna Jaszczuk – psycholog; terapeuta; socjoterapeuta;
  Prowadzony dział : szkolnictwo podstawowe
  Praktyka zawodowa :
  • diagnostyka psychologiczna (trudności w nauce, specyficzne trudności w nauce, trudności wychowawcze i emocjonalne),
  • prowadzenie tematycznych warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych dla nauczycieli,
  • praca terapeutyczna wspomagająca dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, sprawiających kłopoty wychowawcze i dydaktyczne
  • praca terapeutyczna z wykorzystaniem elementów bajkoterapii i treningu autogennego
  • prowadzenie terapii EEG – Biofeedback
  • ukończone studium dla biegłych sądowych psychologów.
 • Gabriela Lenkiewicz-Mrózek – psycholog, psychoterapeuta
  Prowadzony dział : szkolnictwo gimnazjalne
  Praktyka zawodowa :
  • diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży pod kątem trudności emocjonalnych, w nauce oraz wychowawczych,
  • prowadzenie spotkań terapeutycznych indywidualnych i grupowych z uczniami,
  • porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli,
 • Tomasz Marzęcki – pedagog, terapeuta, tyflopedagog
  Prowadzony dział : szkolnictwo podstawowe
  Praktyka zawodowa :
  • diagnostyka pedagogiczna,
  • terapia pedagogiczna z elementami kinezjologii edukacyjnej i arteterapii,
  • terapia pedagogiczna w zakresie trudności matematycznych,
  • badania wstępne oraz dojrzałości szkolnej dzieci 5 i 6-letnich,
  • porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli,
  • prowadzenie terapii EEG – Biofeedback,
  • zajęcia z uczniami dotyczące wypracowywania prawidłowych relacji rówieśniczych,
  • konsultacje dotyczące ryzyka uzależnień od komputera i Internetu.
 • Marta Rodziewicz-Sośnicka – pedagog, terapeuta, surdopedagog, logopeda
  Prowadzony dział : ponadgimnazjalny poradnictwa i orientacji zawodowej
  Praktyka zawodowa :
  • prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
  • prowadzenie terapii pedagogicznej z elementami terapii zajęciowej dla dzieci upośledzonych umysłowo, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci z trudnościami w nauce i zachowaniu, dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysortografia, dyskalkulia),
  • poradnictwo indywidualne z zakresu orientacji zawodowej,
  • prowadzenie zajęć warsztatowych o różnej tematyce.
 • Bogumiła Sokołowska – pedagog, terapeuta, oligofrenopedagog
  Prowadzony dział : przedszkolny i wczesnoszkolny
  Praktyka zawodowa :
  • diagnoza i terapia pedagogiczna,
  • badania przesiewowe wzroku i słuchu,
  • badania przesiewowe dojrzałości szkolnej,
  • prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych dla nauczycieli,
  • lider zmian MEN,
  • zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  • porady i konsultacje dla rodziców,
  • współautorka programu profilaktycznego „Nie piję, nie pale nie ćpam”,
  • współautorka programu dla dzieci zdolnych „Mały Geniusz”,
  • współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy Mosty”
  • koordynator Sieci Współpracy i Samokształcenia – (psychologów i pedagogów),
  • szkolny organizator rozwoju edukacji.
 • Kornela Piątkowska-Kwapisz – logopeda, terapeuta
  Prowadzony dział : logopedyczny
  Praktyka zawodowa :
  • diagnoza logopedyczna,
  • terapia indywidualna,
  • badania przesiewowe mowy, słuchu i wzroku,
  • prowadzenie szkoleń na temat wad wymowy dla rodziców i nauczycieli,
  • prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów,
  • porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.
 • Ewa Suchecka – psycholog, terapeuta
  Prowadzony dział : wczesnej interwencji i przedszkolny
  Praktyka zawodowa :
  • diagnostyka i terapia psychologiczna,
  • prowadzenie szkoleniowych rad dla nauczycieli,
  • prowadzenie warsztatów dla dzieci, nauczycieli i rodziców,
  • praca terapeutyczna wspomagająca rozwój dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, a także zdolnymi,
  • trening relaksacyjny w profilaktyce i terapii,
  • interwencja kryzysowa,
  • współautorka programu wspierającego rozwój dzieci zdolnych „Mały Geniusz”, „Mądra Główka”,
  • prowadzenie Grupy Wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem, z Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym,
  • koordynator Sieci Współpracy i Samokształcenia – (psychologów i pedagogów),
  • szkolny organizator rozwoju edukacji,
  • założyciel i Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy Mosty”.

Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

 • Katarzyna Lewszyk – doradca metodyczny ds. przedmiotów humanistycznych
  Prowadzony dział : doradca metodyczny ds. przedmiotów humanistycznych w szkole podstawowej i gimnazjum
  Praktyka zawodowa :
  • współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi,
  • zmiany programowe w szkołach ponadgimnazjalnych,
  • praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
  • organizacja konkursów przedmiotowych
  • praca z uczniem pod kątem egzaminu maturalnego,
  • procedury egzaminu maturalnego,
  • doradztwo międzyprzedmiotowe.

Biblioteka Pedagogiczna

 • Małgorzata Kes – nauczyciel-bibliotekarz
  Prowadzony dział : nauczyciel-bibliotekarz
  Praktyka zawodowa :
  • gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
  • udostępnianie zbiorów w Czytelni,
  • opiekun Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej,
  • udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, rzeczowych i tekstowych,
  • prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej,