KONTROLE

27.02.2018 r. w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji  miała miejsce kontrola z kuratorium  oświaty. Kontrolę przeprowadziła p. Mariola Karwan – starszy wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu delegatura w Legnicy. Kontrola dotyczyła współpracy PORE z placówkami oświatowymi w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

 

18 września 2020 r. w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji  miała miejsce kontrola orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrolę przeprowadziła p. Maria Leżak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, delegatura w Legnicy. Kontrolą zostało objętych 10 opinii i 30 orzeczeń.  Orzeczenia były kontrolowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach dnia 9 lipca 2020 r.

Opublikował(a): Inform@tyk

Ostatnia zmiana: