Oferta poradni

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w JAWORZE

1. SPOTKANIA, WARSZTATY, PRELEKCJE DLA RODZICÓW O TEMATYCE:

 • Czym jest i od czego zależy dojrzałość szkolna dziecka 6-cio letniego 
 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka u progu obowiązku szkolnego
 • Potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka 5-cio i 6-cio letniego 
 • Jak pomóc dziecku z wada wymowy- logopedyczne ABC 
 • Okres dojrzewania (adolescencji) – jak go przetrwać? 
 • Bezpieczeństwo w sieci. 
 • Zdrowy styl życia- wczesna profilaktyka uzależnień 
 • Zbuntowany nastolatek 
 • Problemy odżywiania- anoreksja i bulimia 
 • Jak przeciwdziałać zachowaniem agresywnym u dzieci. 
 • Moje nadpobudliwe dziecko 
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości dziecka 
 • Moje dziecko się nie uczy – sposoby motywowania do nauki i pracy 
 • Metody pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce- dysleksja, dysortografia, dysgrafia 
 • Dobry rodzic – karze czy nagradza? Rzecz o metodach wychowawczych 
 • Właściwy wybór drogi zawodowej gwarantem sukcesu w szkole ponadgimnazjalnej 
 • Niezgoda w rodzinie – wpływ relacji rodziców na zachowanie dziecka (dziecka w sytuacji rozwodu; straty i innej sytuacji trudnej) 

2. SPOTKANIA, WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI O TEMATYCE:

 • Diagnoza ryzyka dysleksji u dziecka 5-cio i 6-cio letniego 
 • Najczęściej spotykane opóźnienie artykulacyjne u dzieci – ich przyczyny oraz sposoby usprawniania poprawności wymowy 
 • Współpraca nauczyciela z logopeda warunkiem pełniejszego wspierania rozwoju dziecka 
 • Wykorzystanie wniosków z diagnozy gotowości szkolnej do planowania pracy z uczniem 
 • Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego (indywidualny program/tok nauki) 
 • Wspomaganie rozwoju ucznia z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi 
 • „Wywiadówka inaczej” – usprawnienie komunikacji miedzy nauczycielami a rodzicami sposobem na efektywniejsze kształcenie 
 • Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym 
 • Wykorzystanie opinii i orzeczeń do efektywniejszej pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem 
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych droga do podniesienia jakości kształcenia 
 • Motywowanie dziecka do nauki droga do sukcesu. 
 • ART.- Trening Zapobiegania Agresji. Metoda pracy z grupa 
 • Trudności w komunikacji z rodzicem- przyczyny, sposoby pracy 
 • Bezpieczeństwo w sieci. 
 • Zapobieganie autoagresji wśród dzieci i młodzieży 
 • Praca z uczniem stwarzającym trudności wychowawcze zachowania agresywne 
 • Dlaczego uczniowie sięgają po środki psychoaktywne 
 • Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
 • Wykorzystanie opinii i orzeczeń do efektywniejszej pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem z niepełnosprawnościami 
 • Dokumentowanie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IPET) 
 • Metody pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce- dysleksja, dysortografia, dysgrafia 

3. ZAJECIA WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW O TEMATYCE:

 • Warsztaty integracyjne „Jestem częścią grupy” 
 • Warsztaty ” Jestem asertywny” 
 • Planowanie kariery zawodowej jako poszukiwanie wewnętrznego drogowskazu 
 • Skuteczne techniki uczenia się 
 • Problemy okresu dojrzewania- jak sobie z nimi radzić 
 • Jak sobie radzić ze stresem- elementy treningu antystresowego 
 • Pierwsze związki uczuciowe 
 • Cyberprzemoc 
 • Mój styl uczenia się 
 • Kultura i szacunek nie tylko od święta- moja klasa 
 • „Nie pije, nie biorę, nie pale”- profilaktyka uzależnień 
 • Sposoby skutecznego porozumiewania się- zachowania asertywne 
 • „Ja” w grupie- budowanie prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej 
 • Nie zamykaj oczu- rzecz o agresji 
 • Zajęcia i bajki terapeutyczne: relaksacyjne i psychoedukację. Trening relaksacyjny. 
 • Niepełnosprawni są wśród nas 
 • Trafny wybór szkoły ponadgimnazjalnej gwarancja sukcesu zawodowego 

4. BADANIA PRZESIEWOWE

 • Badania przesiewowe dojrzałości szkolnej 
 • Logopedyczne badania przesiewowe 
 • Przesiewowe badania słuchu i wzroku 

5. ZAJECIA GRUPOWE PROWADZONE NA TERENIE PORADNI

 • Grupowa terapia pedagogiczna z zakresu matematyki 
 • Grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi i ogólnymi trudnościami w nauce 
 • Zajęcia warsztatowe dla dzieci zdolnych w ramach programu „Mądra główka” – grupa zamknięta 
 • Zajęcia socjoterapeutyczne- grupa zamknięta 
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, mutyzmem. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Budujemy mosty” na rzecz dzieci z autyzmem, mutyzmem selektywnym i Zespołem Aspergera 
 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli dzieci 5-cio i 6-cio letnich w poradni dotyczący rozpoczęcia przez ich dzieci edukacji szkolnej