NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE POWIATU JAWORSKIEGO

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 1 lutego 2023 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:

 1. Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem zawodu bibliotekarza – BHP w bibliotece.
 2. Konkursu plastycznego dla dzieci z klas I-III „My jesteśmy krasnoludki, hopsa sa, hopsa sa!” – podsumowanie, ocena przebiegu i ogłoszenie laureatów.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 729 972 033 lub na adres mailowy czytelnia@pore-jawor.pl.

Prowadzący: Małgorzata Kes

KONKURS PLASTYCZNY „My jesteśmy krasnoludki, hopsa sa, hopsa sa!

Krasnoludki to bohaterowie wielu popularnych tematów bajek i baśni. Te małe ludki o charakterystycznym wyglądzie zawsze wywołują uśmiech na naszych twarzach. Są bardzo sympatyczne, pracowite, pomocne i posiadają swoje małe wielkie moce, dzięki którym – choć są tak niewielkie – potrafią zrobić tak wiele. Odnajdziemy je w polskiej i światowej literaturze, spotkamy na ulicach miast, w nazwach miejscowości, w przydomowych ogrodach. Krasnoludki to również intrygujący temat prac plastycznych.

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas I-III ze wszystkich szkół podstawowych powiatu jaworskiego.  

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE POWIATU JAWORSKIEGO

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:

 1. Czy literatura pomaga zrozumieć świat i nas samych – książka w sytuacjach kryzysowych.
 2. Wybór lektur i sprawy organizacyjne dotyczące VI Powiatowej Gry Czytelniczej .
 3. Organizacja i regulamin konkursu plastycznego dla dzieci z klas I-III.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 729 972 033 lub na adres mailowy czytelnia@pore-jawor.pl.

Prowadzący: Małgorzata Kes

HONOROWY OBYWATEL MIASTA JAWORA 2022 r.

Regina Bojanowska – pedagog, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w latach 1970-2004 r.

Przybliżmy sylwetkę Pani Reginy Bojanowskiej, która z powiatem jaworskim związana jest od przeszło 75 lat, a z naszą poradnią 34 lata. Od początku jej kariera zawodowa była związana z nauczaniem i oświatą. 1 października 1969 roku nasza bohaterka stanęła przed największym wyzwaniem zawodowym, które polegało na stworzeniu od podstaw  Powiatowej Poradni  Wychowawczo-Zawodowej. Jej zadaniem było sprawowanie specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi i młodzieżą z terenu powiatu jaworskiego. Pani Regina podjęła się tego przedsięwzięcia wspólnie z Władysławą Goleń-Korybowską – pierwszą kierownik poradni. Panie, mimo braku doświadczenia i wzorców, z powodzeniem wzięły na swoje barki ciężar stworzenia specjalistycznej placówki oświatowej, która nie dysponowała nawet własnym lokalem, nie mówiąc o zapleczu diagnostycznym. Regina Bojanowska może być zaliczona do pionierów poradnictwa najpierw wychowawczo-zawodowego, a potem psychologiczno-pedagogicznego w naszym mieście.

1 września 1970 r. funkcję Kierownika Powiatowej Poradni  Wychowawczo- Zawodowej w Jaworze powierzono Reginie Bojanowskiej, która  kierowała placówką do przejścia na emeryturę w 2004 r., czyli przez 34 lata.
Pod kierownictwem Pani Reginy Bojanowskiej placówka rozszerzała zakres działania, zwiększała się liczba pracowników   merytorycznych pracujących w sześciu działach tematycznych. Poprawie uległy również warunki lokalowe. Pani Regina Bojanowska jako pedagog współprowadziła z psychologiem dział orientacji i poradnictwa zawodowego. Poradnia organizowała także konkursy zawodoznawcze na szczeblu rejonowym dla uczniów szkół podstawowych, współdziałając z zakładami pracy, które zainteresowane były popularyzacją zawodów deficytowych i sponsorowały nagrody w konkursach.
W różnych warunkach, dzięki osobistemu zaangażowaniu oraz dużej życzliwości środowiska oświatowego, udawało się realizować założenia organizacyjne i zadania  statutowe. Z upływem czasu Pani Regina dostosowywała cele i zadania Poradni do wymogów współczesności. W związku z tym przestano koncentrować  się głównie na działalności diagnostycznej, a kładziono nacisk na rozwój terapii i profilaktyki.
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze kierowanej przez Panią Reginę Bojanowską, wychodząc na naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska,  zainicjowali nowe formy pracy: warsztaty zawodoznawcze, treningi  zwiększające umiejętność radzenia sobie ze stresem, warsztaty zwiększające tolerancję na inność, warsztaty z zakresu wychowania seksualnego dla klas ósmych, spotkania z rodzicami  weryfikujące ich umiejętności wychowawcze, a także rozszerzono cykl zajęć „profilaktyka uzależnień”.
Oprócz działalności edukacyjnej Pani Regina Bojanowska wspierała lokalną społeczność  pełniąc funkcję kuratora społecznego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz kuratora zawodowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Jaworze. Przez trzy kadencje była ławnikiem w Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Jaworze. Na uwagę zasługuje fakt, że kuratorem społecznym była nieprzerwanie przez trzydzieści lat aż do grudnia 2021 roku.
Pani Regina Bojanowska po przejściu na emeryturę nadal pozostała aktywna społecznie. Jest Przewodniczącą Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Szkole Podstawowej Nr 2, członkiem Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, została wpisana do Złotej Księgi ZNP. Należała do grupy inicjatywnej Janiny Lemańskiej, dzięki której powstała w Jaworze filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem PWSZ w Legnicy i nadal uczestniczy w zajęciach Jaworskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Pani Regina Bojanowska w trakcie swojej bogatej kariery zawodowej była wielokrotnie nagradzane i odznaczana. Otrzymała następujące nagrody i odznaczenia:
• Złoty Krzyż Zasługi ,
• Złota Odznaka ZNP,
• Złota Odznaka Zasłużonego Działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
• Odznaka Zasłużony dla Oświaty Województwa Legnickiego ,
• Odznaka za zasługi dla Województwa Legnickiego.
Przyznanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jawora” jest podkreśleniem zaangażowania Pani Reginy Bojanowskiej w działalność edukacyjno-wychowawczą miasta Jawora i okolic. Docenia jej wielorakie, wytrwałe i owocne zaangażowanie na rzecz  lokalnej społeczności. Jest również wyrazem uznania dla pracy całego środowiska nauczycielskiego wychowującego pokolenia jaworzan.
Gratulujemy i jako kontynuatorzy misji P. Reginy – czujemy się zaszczyceni.

XIV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Szanowni Dyrektorzy szkół, zapraszamy w ramach obchodów XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniów klas 7 i 8 na spotkanie autorskie z Łukaszem Kazkiem- dziennikarzem, poszukiwaczem, przewodnikiem, autorem książek, reportaży i filmów, a od niedawna autorem audycji radiowych w radio History Chanel.

Łukasz jest przekonany: że odkrywając tajniki przeszłości można lepiej zrozumieć teraźniejszość, że kłamstw jest  wiele,  prawda tylko jedna i o tym trzeba rozmawiać i przekazywać dla lepszej przyszłość.

Miejsce: Jaworski Ośrodek Kultury

Data: 21.10.2022 r. godzina 9:00 i 11:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Formą podziękowania jest wsparcie leczenia małego Antosia: www.siepomaga.pl/antos-serduszko 5 zł

PROJEKT INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY W ZAKRESIE OCENY FUNKCJONALNEJ

MWM Model wsparcia międzysektorowego będzie realizowany w PORE w Jaworze.

Beneficjentem projektu jest Powiat Jaworski. Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF

Nazwa zadania:

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej.

Cel zadania:

Realizowane zadanie ma na celu przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Wypracowane modele zostaną sprawdzone w wybranych powiatach. Efektywność przygotowanych modeli oraz samego ich wdrażania będzie również poddawane badaniu naukowemu. Całość procesu badawczego będzie poddawana ewaluacji. 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu). Aby móc ten cel zrealizować potrzeba będzie:

 • dokonać analizy zasobów instytucjonalnych, form wsparcia środowiskowego oraz programów realizowanych przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe w sektorze zdrowia, edukacji i pomocy społecznej
 • zintegrować działania wokół dziecka, ucznia i rodziny rozumiane jako połączenie w jeden instrument wsparcia wielu aktualnych form organizacyjnych wspierania rozwoju dzieci do czasu spełnienia obowiązku szkolnego oraz podczas jego realizacji oraz wdrożyć międzysektorową współpracę i koordynację działań, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, pomocy rodzinie i pomocy społecznej z oferowanymi formami wsparcia w systemie edukacji,
 • uruchomić zasoby wsparcia umiejscowione w środowisku dziecka, ucznia i rodziny
 • wdrożyć proces personalizacji wsparcia poprzez dostosowanie rodzaju i zakresu pomocy do rzeczywistych potrzeb dziecka, ucznia, rodziny i środowiska pozarodzinnego,
 • zmniejszyć obciążenia proceduralne związane z uzyskaniem dostępu do wsparcia,
 • efektywnie wykorzystywać zasoby lokalne, jak również podnieść jakość świadczonej pomocy, dzięki spójności celów i zsynchronizowaniu oddziaływań pomocowych (efekt synergii).
 • wspierać procesy zmian w środowiskach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań ról jednostek koordynujących (JST), wspierających (PPP, placówki I, II poziomu referencyjnego w ochronie zdrowia) oraz współpracujących (przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe)

Zadanie realizowane w okresie od kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.