ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

I. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje cele określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  i w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz.59,949) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie doradztwa i doskonalenia nauczycieli,
  1. prowadzenie biblioteki pedagogicznej,
  1. organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej,
  1. organizowanie i prowadzenie preorientacji zawodowej.

II. Ośrodek w Jaworze może podejmować dodatkowe zadania służące realizacji określonych na terenie powiatu zadań oświatowych, wynikających z porozumień zawartych z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, radami pedagogicznymi i innymi podmiotami zainteresowanymi ofertą PORE w Jaworze.

III. Ośrodek działa również w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez:

 1. kształtowanie postawy twórczej i wyzwalania inicjatywy w animowaniu aktywności plastycznej,
 2. upowszechnianie wiedzy o regionie i zabytkach przez publikowanie wydawnictw różnego typu,
 3. organizowanie konkursów wiedzy o regionie,
 4. gromadzenie przez Bibliotekę książek o tematyce regionalnej.

IV. Zadania w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może PORE w Jaworze realizować we  współpracy z osobami prywatnymi, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

V. Ośrodek   podejmuje także zadania oświatowe poza terenem powiatu jaworskiego oraz na jego terenie wynikające z porozumień i/lub umów zawartych z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, radami pedagogicznymi i innymi podmiotami zainteresowanymi ofertą PORE w Jaworze polegające na:

 1. Prowadzeniu kursów i szkoleń dla nauczycieli;
  1. Prowadzeniu usług edukacyjnych wynikających z realizacji umów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  1. Prowadzeniu innych usług edukacyjnych.

Opublikował(a): Inform@tyk

Ostatnia zmiana: