KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2018/2019

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie art.60 ust. 3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 i 949), w zw. z art.307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.:

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze uwzględnia kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.