HONOROWY OBYWATEL MIASTA JAWORA 2022 r.

Regina Bojanowska – pedagog, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w latach 1970-2004 r.

Przybliżmy sylwetkę Pani Reginy Bojanowskiej, która z powiatem jaworskim związana jest od przeszło 75 lat, a z naszą poradnią 34 lata. Od początku jej kariera zawodowa była związana z nauczaniem i oświatą. 1 października 1969 roku nasza bohaterka stanęła przed największym wyzwaniem zawodowym, które polegało na stworzeniu od podstaw  Powiatowej Poradni  Wychowawczo-Zawodowej. Jej zadaniem było sprawowanie specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi i młodzieżą z terenu powiatu jaworskiego. Pani Regina podjęła się tego przedsięwzięcia wspólnie z Władysławą Goleń-Korybowską – pierwszą kierownik poradni. Panie, mimo braku doświadczenia i wzorców, z powodzeniem wzięły na swoje barki ciężar stworzenia specjalistycznej placówki oświatowej, która nie dysponowała nawet własnym lokalem, nie mówiąc o zapleczu diagnostycznym. Regina Bojanowska może być zaliczona do pionierów poradnictwa najpierw wychowawczo-zawodowego, a potem psychologiczno-pedagogicznego w naszym mieście.

1 września 1970 r. funkcję Kierownika Powiatowej Poradni  Wychowawczo- Zawodowej w Jaworze powierzono Reginie Bojanowskiej, która  kierowała placówką do przejścia na emeryturę w 2004 r., czyli przez 34 lata.
Pod kierownictwem Pani Reginy Bojanowskiej placówka rozszerzała zakres działania, zwiększała się liczba pracowników   merytorycznych pracujących w sześciu działach tematycznych. Poprawie uległy również warunki lokalowe. Pani Regina Bojanowska jako pedagog współprowadziła z psychologiem dział orientacji i poradnictwa zawodowego. Poradnia organizowała także konkursy zawodoznawcze na szczeblu rejonowym dla uczniów szkół podstawowych, współdziałając z zakładami pracy, które zainteresowane były popularyzacją zawodów deficytowych i sponsorowały nagrody w konkursach.
W różnych warunkach, dzięki osobistemu zaangażowaniu oraz dużej życzliwości środowiska oświatowego, udawało się realizować założenia organizacyjne i zadania  statutowe. Z upływem czasu Pani Regina dostosowywała cele i zadania Poradni do wymogów współczesności. W związku z tym przestano koncentrować  się głównie na działalności diagnostycznej, a kładziono nacisk na rozwój terapii i profilaktyki.
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze kierowanej przez Panią Reginę Bojanowską, wychodząc na naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska,  zainicjowali nowe formy pracy: warsztaty zawodoznawcze, treningi  zwiększające umiejętność radzenia sobie ze stresem, warsztaty zwiększające tolerancję na inność, warsztaty z zakresu wychowania seksualnego dla klas ósmych, spotkania z rodzicami  weryfikujące ich umiejętności wychowawcze, a także rozszerzono cykl zajęć „profilaktyka uzależnień”.
Oprócz działalności edukacyjnej Pani Regina Bojanowska wspierała lokalną społeczność  pełniąc funkcję kuratora społecznego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz kuratora zawodowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Jaworze. Przez trzy kadencje była ławnikiem w Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Jaworze. Na uwagę zasługuje fakt, że kuratorem społecznym była nieprzerwanie przez trzydzieści lat aż do grudnia 2021 roku.
Pani Regina Bojanowska po przejściu na emeryturę nadal pozostała aktywna społecznie. Jest Przewodniczącą Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Szkole Podstawowej Nr 2, członkiem Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, została wpisana do Złotej Księgi ZNP. Należała do grupy inicjatywnej Janiny Lemańskiej, dzięki której powstała w Jaworze filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem PWSZ w Legnicy i nadal uczestniczy w zajęciach Jaworskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Pani Regina Bojanowska w trakcie swojej bogatej kariery zawodowej była wielokrotnie nagradzane i odznaczana. Otrzymała następujące nagrody i odznaczenia:
• Złoty Krzyż Zasługi ,
• Złota Odznaka ZNP,
• Złota Odznaka Zasłużonego Działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
• Odznaka Zasłużony dla Oświaty Województwa Legnickiego ,
• Odznaka za zasługi dla Województwa Legnickiego.
Przyznanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jawora” jest podkreśleniem zaangażowania Pani Reginy Bojanowskiej w działalność edukacyjno-wychowawczą miasta Jawora i okolic. Docenia jej wielorakie, wytrwałe i owocne zaangażowanie na rzecz  lokalnej społeczności. Jest również wyrazem uznania dla pracy całego środowiska nauczycielskiego wychowującego pokolenia jaworzan.
Gratulujemy i jako kontynuatorzy misji P. Reginy – czujemy się zaszczyceni.