OFERTA POWIATOWEGO OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI W JAWORZE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze. Jednocześnie  informujemy, że może ona ulec modyfikacji uwzględniającej potrzeby szkół i przedszkoli. Przy wyborze tematów należy mieć na uwadze grupę wiekową, do której adresowane są poszczególne zajęcia. Zgłoszenia udziału w wybranej formie prosimy kierować na nasz adres (druk zgłoszeniowy w załączeniu).

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor
sekretariat tel/fax: (76) 729 19 24
e-mail:sekretariat@pore-jawor.pl>
www.pore-jawor.pl

XVIII POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

XVIII  Powiatowe Targi Edukacyjne zostały zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze przy współpracy z Rzemiosłem w ramach Moto Offensive 2021.

Po raz kolejny patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek,  Starosta Jaworski Aneta Kucharzyk.

Celem Targów jest zaprezentowanie uczniom powiatu jaworskiego dorobku oraz oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych oraz ofert instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy. Szkoły przedstawią swoje  propozycje kierunków kształcenia na rok szkolny 2020/2021.

Dla uczniów klas 8 szkół podstawowych na Targach zaprezentowały się szkoły ponadpodstawowe naszego powiatu: I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie oraz  Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.

Swoją ofertę edukacyjną, skierowaną przede wszystkim dla uczniów  i absolwentów szkół ponadpodstawowych zaprezentowały  też  uczelnie wyższe:  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Propozycję dla absolwentów szkół przygotowali również: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, Cech Rzemiosł Różnych w Jaworze oraz firmy: Mercedes-Benz Manufacturing Poland i KORPO Sp.z o.o..

 Uczniowie podczas targów mogą doświadczyć bezpośrednich spotkań z uczniami, nauczycielami, jak i dyrekcją każdej z tych szkół, ze studentami i pracownikami uczelni wyższych, zapoznać się  z kierunkami kształcenia i ofertą zajęć pozalekcyjnych danej placówki. Targi cieszą się co roku dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. 

Targi Edukacyjne w tym roku urozmaici prezentacja szkolnictwa zawodowego – dualnego, wiedzy i zawodów technicznych oraz prezentacja dokształcania w tym zakresie.

W czasie trwania Targów można było posilić się przygotowanym przez organizatorów poczęstunkiem, którzy wsparli hojnie piekarze jaworscy: Ryszard Tabor, Stanisław Furtak oraz sponsor główny Jaworowy Zdrój.

OPINIE I ORZECZENIA

OPINIE

OPINIA to dokument, w którym Poradnia odnosi się do zgłaszanego problemu dziecka/ucznia. Opracowywana jest pisemnie po badaniu, opisuje mechanizmy wyjaśniające funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii, określa indywidualne potrzeby rozwojowych i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka albo pełnoletniego ucznia.

Opinia zawiera stanowisko w sprawie, której dotyczy oraz szczegółowe jego uzasadnienie; wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem; wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu.

Realizacja zaleceń Poradni leży w gestii szkoły i/lub rodzica, prowadzona jest w ramach dostępnych możliwości.

Jakie opinie wydawane są w Poradni?

Poradnie wydaje opinie w różnych sprawach dotyczących wychowania i edukacji, między innymi w sprawie:

 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce,
 • objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole) – opinie wydawane przez Zespoły Orzekające,
 • opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii…),
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

Ile czasu jest ważna opinia?

Opinia nie ma terminu ważności, wynika z bieżących potrzeb danego dziecka, a nie z daty jej wystawienia. Termin związany z możliwością wydania kolejnej opinii wiąże się również ze standardami związanymi z zastosowaniem określonego testu, które przewidują konieczność zachowania odpowiednio długiego czasu do następnego badania, tak aby uniknąć błędów wynikających np. z „wyuczenia się” zadań testowych. Okres ten wynosi minimum od 1 roku do 2 lat.

Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana po ukończeniu klasy III i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Na wniosek rodziców, nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, opinia może być wydana także uczniowi szkoły ponadpodstawowej.

Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się zachowuje ważność przez cały okres kształcenia. Ta sama opinia, oprócz wskazania do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, będzie również podstawą do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

Nieharmonijności w rozwoju psychomotorycznym, które mogą stwarzać ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, pojawiają się bardzo wcześnie w rozwoju dziecka i powinny byś dostrzeżone przez nauczyciela już w przedszkolu. W przypadku, gdy nauczyciel dostrzeże je, dziecko powinno zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Dostrzeżenie symptomów ryzyka dysleksji, a następnie objęcie ucznia pomocą jest zadaniem nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem już na I etapie edukacyjnym (klasy I-III) (Zgodnie z §20  rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach). Jeżeli trudności z nauką czytania i pisania będą uporczywe, długotrwałe, a uzyskiwane wyniki będą niewspółmierne do możliwości i wysiłku ucznia, stanowić to będzie wskazanie do pogłębionej diagnozy w Poradni psychologiczno-pedagogicznej, przeprowadzonej na II etapie edukacyjnym.

Jeżeli uczeń został zgłoszony do Poradni i otrzymał opinię o ryzyku wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się jest ona ważna przez cały czas trwania pracy terapeutycznej. Uczeń powinien się zgłosić na kolejne badanie, jeśli po wykonaniu zadanej pracy terapeutycznej jego problemy nie ustąpiły. Ze względów praktycznych wskazane jest, by kolejne badanie psychologiczno – pedagogiczne przeprowadzone było najwcześniej w drugim semestrze klasy IV, jednak nie wcześniej niż 1,5 roku od poprzedniego badania. Na badaniu uczeń powinien przedstawić dowody wykonanej pracy terapeutycznej (zeszyty z ćwiczeniami, które wykonywał itp.), opinię od nauczyciela i zeszyty szkolne (do wglądu).

Do objęcia ucznia/dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce NIE JEST KONIECZNA opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Informacja o wynikach diagnozy

Poradnia, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, wydaje również informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni. Informację wydaje się dla innych potrzeb niż opinia – głównie dla np. potrzeb lekarzy, komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

NOWA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im Witelona w Legnicy. Najlepsza kadra , kompetencje i umiejętności, które otworzą Wam drogę do poznania wielu nowoczesnych metod terapii związanych ze „zmianą” i „rozwojem”.

Nowa oferta PWSZ im. Witelona w Legnicy

„ZNOWU JESTEŚMY RAZEM”,

10 czerwca w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze obyło się spotkanie wszystkich Pedagogów i Psychologów szkół powiatu jaworskiego w związku z bezpiecznym i wspierającym powrotem uczniów do szkół.
MEiN przygotowało harmonogram i rekomendacje działań skierowanych do poradni psychologiczno-pedagogicznych, aby  w sposób przyjazny dla uczniów i rodziców, przy uwzględnieniu potrzeb nauczycieli- zorganizowali działania ułatwiające powrót do szkoły.
Dlatego Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wypracowała dziś z pedagogami i psychologami szkolnymi Program Zajęć Reintegracyjnych pt. „ZNOWU JESTEŚMY RAZEM”, który będzie realizowany we wszystkich szkołach przy współpracy z Pracownikami pedagogicznymi poradni. Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzą także w szkołach warsztaty dla rodziców uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną. Zaplanowane działania będą kontynuowane również w szkołach we wrześniu.
Aby się do tych działań rzetelnie i merytorycznie przygotować, wszyscy zebrani dziś w sali konferencyjnej PORE w Jaworze szkolili się z z nowych interwencji kryzysowych czy też zajęć integrujących po nowemu zespół klasowy.


W poradni psychologiczno – pedagogicznej ponadto zostali wytypowani pracownicy merytorycznych, którzy pod swoją opiekę wezmą konkretne szkoły i zadbają o realizację w nich tego programu.
Dyrektor PORE w Jaworze Dorocie Domińskiej-Werbel zależy, aby dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie byli świadomi, że mogą liczyć na  pomoc poradni.
Przypominamy, że poradnia jest  otwarta i intensywnie pracuje bezpośrednio z uczniami i rodzicami, zatem zapraszamy do składania wniosków na badania czy też inne formy wsparcia bezpośrednio w budynku poradni. 

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia,  które odbędzie się 10 czerwca 2021 r.  o godz. 9.00 w PORE, w Jaworze.

Porządek spotkania:

 • Wspomaganie działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek.
 • Świetlica Terapeutyczna- jakie potrzeby (proszę o przygotowanie informacji  nt. dzieci/uczniów, którzy mogliby się zakwalifikować na zajęcia terapeutyczne w ramach świetlicy – autyzm, ZA, mutyzm selektywny – ilość dzieci w placówkach).
 • Refleksje nt. zdalnego nauczania.
 • Tematyka spotkań/szkoleń na rok 2021/22 (od września).
 • Sprawy różne.
 • Wnioski. 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE lub telefon 604 563 821.

Koordynatorzy: Bogumiła Sokołowska i Ewa Suchecka