Archiwum autora: Malgorzata Kes Malgorzata

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE POWIATU JAWORSKIEGO

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:

 1. Czy literatura pomaga zrozumieć świat i nas samych – książka w sytuacjach kryzysowych.
 2. Wybór lektur i sprawy organizacyjne dotyczące VI Powiatowej Gry Czytelniczej .
 3. Organizacja i regulamin konkursu plastycznego dla dzieci z klas I-III.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 729 972 033 lub na adres mailowy czytelnia@pore-jawor.pl.

Prowadzący: Małgorzata Kes

HONOROWY OBYWATEL MIASTA JAWORA 2022 r.

Regina Bojanowska – pedagog, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w latach 1970-2004 r.

Przybliżmy sylwetkę Pani Reginy Bojanowskiej, która z powiatem jaworskim związana jest od przeszło 75 lat, a z naszą poradnią 34 lata. Od początku jej kariera zawodowa była związana z nauczaniem i oświatą. 1 października 1969 roku nasza bohaterka stanęła przed największym wyzwaniem zawodowym, które polegało na stworzeniu od podstaw  Powiatowej Poradni  Wychowawczo-Zawodowej. Jej zadaniem było sprawowanie specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi i młodzieżą z terenu powiatu jaworskiego. Pani Regina podjęła się tego przedsięwzięcia wspólnie z Władysławą Goleń-Korybowską – pierwszą kierownik poradni. Panie, mimo braku doświadczenia i wzorców, z powodzeniem wzięły na swoje barki ciężar stworzenia specjalistycznej placówki oświatowej, która nie dysponowała nawet własnym lokalem, nie mówiąc o zapleczu diagnostycznym. Regina Bojanowska może być zaliczona do pionierów poradnictwa najpierw wychowawczo-zawodowego, a potem psychologiczno-pedagogicznego w naszym mieście.

1 września 1970 r. funkcję Kierownika Powiatowej Poradni  Wychowawczo- Zawodowej w Jaworze powierzono Reginie Bojanowskiej, która  kierowała placówką do przejścia na emeryturę w 2004 r., czyli przez 34 lata.
Pod kierownictwem Pani Reginy Bojanowskiej placówka rozszerzała zakres działania, zwiększała się liczba pracowników   merytorycznych pracujących w sześciu działach tematycznych. Poprawie uległy również warunki lokalowe. Pani Regina Bojanowska jako pedagog współprowadziła z psychologiem dział orientacji i poradnictwa zawodowego. Poradnia organizowała także konkursy zawodoznawcze na szczeblu rejonowym dla uczniów szkół podstawowych, współdziałając z zakładami pracy, które zainteresowane były popularyzacją zawodów deficytowych i sponsorowały nagrody w konkursach.
W różnych warunkach, dzięki osobistemu zaangażowaniu oraz dużej życzliwości środowiska oświatowego, udawało się realizować założenia organizacyjne i zadania  statutowe. Z upływem czasu Pani Regina dostosowywała cele i zadania Poradni do wymogów współczesności. W związku z tym przestano koncentrować  się głównie na działalności diagnostycznej, a kładziono nacisk na rozwój terapii i profilaktyki.
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze kierowanej przez Panią Reginę Bojanowską, wychodząc na naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska,  zainicjowali nowe formy pracy: warsztaty zawodoznawcze, treningi  zwiększające umiejętność radzenia sobie ze stresem, warsztaty zwiększające tolerancję na inność, warsztaty z zakresu wychowania seksualnego dla klas ósmych, spotkania z rodzicami  weryfikujące ich umiejętności wychowawcze, a także rozszerzono cykl zajęć „profilaktyka uzależnień”.
Oprócz działalności edukacyjnej Pani Regina Bojanowska wspierała lokalną społeczność  pełniąc funkcję kuratora społecznego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz kuratora zawodowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Jaworze. Przez trzy kadencje była ławnikiem w Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Jaworze. Na uwagę zasługuje fakt, że kuratorem społecznym była nieprzerwanie przez trzydzieści lat aż do grudnia 2021 roku.
Pani Regina Bojanowska po przejściu na emeryturę nadal pozostała aktywna społecznie. Jest Przewodniczącą Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Szkole Podstawowej Nr 2, członkiem Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, została wpisana do Złotej Księgi ZNP. Należała do grupy inicjatywnej Janiny Lemańskiej, dzięki której powstała w Jaworze filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem PWSZ w Legnicy i nadal uczestniczy w zajęciach Jaworskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Pani Regina Bojanowska w trakcie swojej bogatej kariery zawodowej była wielokrotnie nagradzane i odznaczana. Otrzymała następujące nagrody i odznaczenia:
• Złoty Krzyż Zasługi ,
• Złota Odznaka ZNP,
• Złota Odznaka Zasłużonego Działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
• Odznaka Zasłużony dla Oświaty Województwa Legnickiego ,
• Odznaka za zasługi dla Województwa Legnickiego.
Przyznanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jawora” jest podkreśleniem zaangażowania Pani Reginy Bojanowskiej w działalność edukacyjno-wychowawczą miasta Jawora i okolic. Docenia jej wielorakie, wytrwałe i owocne zaangażowanie na rzecz  lokalnej społeczności. Jest również wyrazem uznania dla pracy całego środowiska nauczycielskiego wychowującego pokolenia jaworzan.
Gratulujemy i jako kontynuatorzy misji P. Reginy – czujemy się zaszczyceni.

XIV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Szanowni Dyrektorzy szkół, zapraszamy w ramach obchodów XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniów klas 7 i 8 na spotkanie autorskie z Łukaszem Kazkiem- dziennikarzem, poszukiwaczem, przewodnikiem, autorem książek, reportaży i filmów, a od niedawna autorem audycji radiowych w radio History Chanel.

Łukasz jest przekonany: że odkrywając tajniki przeszłości można lepiej zrozumieć teraźniejszość, że kłamstw jest  wiele,  prawda tylko jedna i o tym trzeba rozmawiać i przekazywać dla lepszej przyszłość.

Miejsce: Jaworski Ośrodek Kultury

Data: 21.10.2022 r. godzina 9:00 i 11:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Formą podziękowania jest wsparcie leczenia małego Antosia: www.siepomaga.pl/antos-serduszko 5 zł

PROJEKT INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY W ZAKRESIE OCENY FUNKCJONALNEJ

MWM Model wsparcia międzysektorowego będzie realizowany w PORE w Jaworze.

Beneficjentem projektu jest Powiat Jaworski. Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF

Nazwa zadania:

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej.

Cel zadania:

Realizowane zadanie ma na celu przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Wypracowane modele zostaną sprawdzone w wybranych powiatach. Efektywność przygotowanych modeli oraz samego ich wdrażania będzie również poddawane badaniu naukowemu. Całość procesu badawczego będzie poddawana ewaluacji. 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu). Aby móc ten cel zrealizować potrzeba będzie:

 • dokonać analizy zasobów instytucjonalnych, form wsparcia środowiskowego oraz programów realizowanych przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe w sektorze zdrowia, edukacji i pomocy społecznej
 • zintegrować działania wokół dziecka, ucznia i rodziny rozumiane jako połączenie w jeden instrument wsparcia wielu aktualnych form organizacyjnych wspierania rozwoju dzieci do czasu spełnienia obowiązku szkolnego oraz podczas jego realizacji oraz wdrożyć międzysektorową współpracę i koordynację działań, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, pomocy rodzinie i pomocy społecznej z oferowanymi formami wsparcia w systemie edukacji,
 • uruchomić zasoby wsparcia umiejscowione w środowisku dziecka, ucznia i rodziny
 • wdrożyć proces personalizacji wsparcia poprzez dostosowanie rodzaju i zakresu pomocy do rzeczywistych potrzeb dziecka, ucznia, rodziny i środowiska pozarodzinnego,
 • zmniejszyć obciążenia proceduralne związane z uzyskaniem dostępu do wsparcia,
 • efektywnie wykorzystywać zasoby lokalne, jak również podnieść jakość świadczonej pomocy, dzięki spójności celów i zsynchronizowaniu oddziaływań pomocowych (efekt synergii).
 • wspierać procesy zmian w środowiskach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań ról jednostek koordynujących (JST), wspierających (PPP, placówki I, II poziomu referencyjnego w ochronie zdrowia) oraz współpracujących (przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe)

Zadanie realizowane w okresie od kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS VIII

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII Szkół Podstawowych powiatu jaworskiego do udziału w konkursie z okazji zbliżającego się XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Tegoroczne hasło OTK brzmi „Złap za stery do swojej kariery”.

Konkurs polega  na przesłaniu własnej lub zapożyczonej (innego autora) sentencji  dotyczącej przyszłości, motywacji, osiągania własnych celów lub wartości życiowych ważnych dla człowieka.

Organizator: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze. Koordynatorzy / komisja konkursu: Małgorzata Ziętek, Marta Rodziewicz

Uczestnicy konkursu: Uczniowie klas VIII szkół podstawowych powiatu jaworskiego.

Miejsce i  termin  dostarczenia  propozycji sentencji:

 • poczta elektroniczna: sekretariat@pore-jawor.pl 
 • fax: 76 729 19 24
 •  do 13 października (czwartek) 2022 r. do godz.14:00

Cel konkursu:

 • rozbudzenie motywacji młodych ludzi do samodzielnych przemyśleń na temat przyszłości,  związanych z nią decyzji dotyczących wyboru szkoły ponadpodstawowej oraz własnych wartości,

Regulamin konkursu:

 • w konkursie uczestniczą uczniowie klas VIII szkół podstawowych w Jaworze,
 • każda klasa biorąca udział w konkursie przesyła jedną sentencję,
 • wybór sentencji powinien być uzasadniony kilkoma zdaniami,
 • najciekawsza sentencja i jej uzasadnienie zostanie wyłoniona przez komisję konkursu i nagrodzona udziałem w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego  na terenie PORE Jawor dnia 19.10.2022 g. 10.00.
 • informacja o tym, która klasa zwyciężyła zostanie podana telefonicznie do szkoły przez koordynatorów konkursu.

Kryteria oceniania:

 1. Pomysły odzwierciedlające istotę naczelnego hasła XIV OTK  „Złap za stery do swojej kariery”.
 2. Ciekawa, oryginalna  interpretacja.

XIV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

ZAPROSZENIE

Informujemy, że już po raz kolejny Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze włącza się w obchody XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Tegoroczne hasło OTK brzmi: „Złap za stery do swojej kariery”.

Nawiązuje ono do poznania siebie, swoich zasobów,  prób  ich wykorzystania i oceniania  wszystkich osiągnięć, nawet tych małych,  które  otwierają kolejne drzwi doświadczania  tego co ważne w życiu młodego człowieka.

„Złap za stery do swojej kariery” sugeruje, że osiągnięcie obranego celu jest procesem podobnym do żeglowania – warunkiem jest obecność sternika, współpraca z załogą oraz sprzyjające wiatry.

Zgodnie z tym przekazem Pracownicy Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze serdecznie zapraszają:

17.10.2022 r.

Pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz zainteresowanych nauczycieli do udziału w forum dyskusyjnym, które odbędzie się w dniu 17.10.2022 r. o godz. 9:00. Przewidywany czas trwania spotkania 2h.

Miejsce: PORE Jawor (sala konferencyjna)

W programie:

1.Wystąpienie zaproszonych gości:

Przedstawiciel Mercedes Jawor – „Rekrutacja załogi Mercedes w odniesieniu do absolwentów szkół ponadpodstawowych” (predyspozycje, umiejętności, mocne strony, cechy temperamentu brane pod uwagę przy rekrutacji oraz ewentualne przeszkody).

Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze: „Charakterystyka młodego człowieka  zarejestrowanego w urzędzie pracy – jego wymagania, mocne i słabe strony a  zapotrzebowanie na rynku pracy”

Przedstawiciel OHP Młodzieżowego Centrum Kariery: „Przeszkody w podjęciu decyzji zawodowych młodych ludzi”.

Dyskusja uczestników spotkania pod kątem ważności wyborów młodych ludzi, kształtowania i dostrzegania uzdolnień oraz wykorzystywania  zasobów w życiu dorosłym- „Blaski i cienie samodzielnego życia młodych ludzi”

19.10.2022 r.

Uczniów  klasy VIII szkoły podstawowej na warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego wyłonionej w konkursie na najciekawszą sentencję dotyczącą przyszłości, motywacji, osiągania własnych celów lub wartości życiowych ważnych dla człowieka. Termin: 19.10.2022 r. g. 9.00

Miejsce: PORE Jawor (sala konferencyjna)

21.10.2022 r. , g. 11:00

Uczniów klas VIII szkół powiatu jaworskiego z ciekawym człowiekiem:  Łukaszem Kazkiem – dziennikarzem, poszukiwaczem, przewodnikiem, autorem książek reportaży i filmów.

Miejsce: Jaworski Ośrodek Kultury Jawor, 21.10.2022 r. , g. 11:00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Formą podziękowania jest wsparcie leczenia małego Antosia: www.siepomaga.pl/antos-serduszko

Zgłoszenia udziału w wyżej wymienionych formach XIV OTK są przyjmowane mailem: sekretariat@pore-jawor.pl lub telefonicznie: 76 729 19 24 do dnia 13.10.2022 r.

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE POWIATU JAWORSKIEGO

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 12 października 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:

 1. Podsumowanie V Powiatowej Gry Czytelniczej.
 2. Wybór lektur i sprawy organizacyjne dotyczące VI Powiatowej Gry Czytelniczej .
 3. Plan pracy na rok szkolny 2022/23 Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 729 972 033 lub na adres mailowy czytelnia@pore-jawor.pl.

Prowadzący: Małgorzata Kes

DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Serdecznie zapraszamy  pedagogów i psychologów szkolnych  na szkolenie,  które odbędzie się   6 października 2022 r.  o godz. 9.00 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Program spotkania:

 1. Nowe wyzwania – pedagog specjalny, psycholog  w szkole/przedszkolu                   – zadania.
 2. Edukacja włączająca, i co dalej?
 3. Dokumentacja.

Propozycje szkoleń na rok 2022/2023

Sprawy różne, wnioski, pytania, indywidualne konsultacje.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24 lub adres e-mail PORE